Naim-imas ti Marunggay no Maal-alaan

Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaan
Words: Cles B. Rambaud
Music: Ariel S. Tabag

From Ariel:

Nalatak a daniw ni Apo Bannawag Editor Cles B. Rambaud ti “Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaan” maipanggep iti kinaparabur wenno kinasayaat ti maysa a tao. Inaramatna a metapora ti pagaayat dagiti Ilokano a nateng– maibilang pay ketdi a “bandera” dagiti Ilokano.

Gapu ta addaan daytoy iti rima, inikkak iti melodia wenno samiwengna tapno nasayaat met no maikantakanta. Kinapudnona, mabalin a mairaman daytoy a kanta iti Ilokano album nga isagsagana ti Manong Diego, ti bandami kada Mighty C. Rasing, Joker Maranion, Melvin Ramos ken Dick Francisco.

Naibideo daytoy iti N97 a selponko babaen ti putotko a ni Saniata.

Ti orihinal a daniw:

Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaan

Naim-imas ti marunggay no maal-alaan
Bulongna ti umub-ubing no mapapaadan
Sumam-it a kas ‘ti isem nalasbang a balasang
Uray digonat’ di malangoy ti agabalayan

Napas-eng ti marunggay a di magatgatudan
Iti bangkag puonna awan makaassibay
Mulat’ Manang Baak agdannat’ nakaliktad
Taraken ti Manong Bayog ayatnat’ nagatad

Naim-imas ti marunggay no maal-alaan
Puonnat’ di naremmengan, bunganat’ masukdal
Nananam kas tubbog susot’ agdalagan
Sustansianat’ balon ti agarado, agpalpal

Nakulbet ti marunggay a di magatgatudan
Bulongnat’ barrakabak, binalayan ti aplat
Digonat’ naangseg, bungana pay makaulaw
Maganggango, matintinnag, di pay mataltaliaw

Naim-imas ti marunggay no maal-alaan…

 

Kabayatanna, agsidatayo pay iti salad a marunggay!

 

 

This entry was posted in culture, history, ilokano, ilokano people, ilokano poetry, mass media, music, original ilokano music, performance poetry, poetry and tagged , , , , . Bookmark the permalink.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *