PASNAAN 6: Panagpitpit ken Panagtenneb iti Agdadamo a Pluma iti Ili ni Isabelo Abaya: Panangnanam iti Kaimasan a Kalamay ken Kornik ken Panangtunton iti Dalan nga agpa-Bagani Ubbog

01

Dagiti fellow ken panelist ti Pasnaan, kaduada ti sumagmamano nga opisial ti GF ken alumni ti Pasnaan. Sango, agpakanawan: Anna Liza M. Gaspar, GF Director ken Pasnaan 5 alumnus; Jerry B.A. Malamion, Sangguniang Panlungsod Secretary ti Candon City; Estela Bisquera-Guerrero, GF Auditor ken panelist; Cles B. Rambaud, Bannawag Managing Editor ken panelist; Juan Al. Asuncion, Bannawag Literary Editor ken panelist; Daniel L. Nesperos, panelist; ken Ronnie E. Aguinaldo, Pasnaan 5 Most Outstanding Fellow. Nakatakder, agpakanawan: Ariel S. Tabag, Bannawag Poetry Editor ken workshop director; Dr. Freddie P. Masuli, GUMIL Cagayan president ken workshop moderator; June Agsi Gaygayed, fellow; Donna Joy Wagayen, fellow; Marie Rose Quitoriano-Rabang, fellow; Arthur P. Urata, Sr., GF President; Dr. Jaime G. Raras, dean ti Teacher Education ti NLPSC; Aldrine C. Molina, fellow; Ena M. Viloria, workshop moderator; Joseph C. Ganabo, fellow; Edmundo A. Bisquera, fellow; Kisses M. Ganapin, fellow; Gynelle D. Follante, fellow; Derick Marcel F. Yabes, Pasnaan 2 alumnus; Mercy Vergara-Yabes, Pasnaan 4 alumnus; Jimmy R. Agustin, fellow; Nestor Gonzales, fellow; ken Reynaldo E. Andres, mannurat ti Bannawag.

NAANGAY ti maikanem a Pasnaan, ti literary workshop para kadagiti agsursurat iti Ilokano a tinawen nga isaysayangkat ti GUMIL Filipinas, iti Siudad ti Candon, Ilocos Sur babaen ti panangsangaili ti North Luzon Philippines State College (NLPSC, dati a University of Northern Philippines-Candon).

Immuna a naangay ti Pasnaan, idi 2011, sadiay Currimao, Ilocos Norte babaen ti panangsangaili ti DepEd ken GUMIL Ilocos Norte iti uppat a daras.

Nayakar ti workshop idiay Gonzaga, Cagayan idi 2014, babaen ti GUMIL Cagayan ken Cagayan State University-Gonzaga.

Sa ita a tawen, itay Sep. 10-12, iti Ilocos Sur, iti ili ti bannuar nga Ilokano a ni Isabelo Abaya ken itan, nangruna nga am-ammo a siudad a pakaar-aramidan ti kaimasan a kalamay ken kornik.

Iti pannakairugi ti programa iti umuna nga aldaw ti workshop, sinarabo da Candon City Mayor Ericson G. Singson (maysa a Doktor iti Medisina) ken NLPSC  College of Teacher Education Dean Dr. Jaime G. Raras dagiti agpasnaan ken dagiti timmabuno nga opisial ken kameng ti GF nga indauluan da GF Presdient Arthur P. Urata Sr. ken GF Director Cagayan Provincial Board Member Vilmer V. Viloria.

Nairaman kadagiti dimmar-ay dagiti baro nga opisial ti GUMIL La Union nga idauluan ni Eddy Almodovar.

Sangapulo a maibilang nga agdadamo a mannurat ti mapilpili a fellows iti tunggal edision ti Pasnaan. Iti Pasnaan 6, nainayon kadagiti aganayen a 50 nga alumni ti workshop da: Jimmy R. Agustin ti Abulug, Cagayan (daniw a para ubbing); Edmundo A. Bisquera ti Urdaneta City, Pangasinan (daniw); Gynelle D. Follante ti Pamplona, Cagayan (daniw a para ubbing); Joseph C. Ganabo ti Candon City (sarita); Kisses M. Ganapin ti Galimuyod, Ilocos Sur (daniw a para ubbing); June Agsi Gaygayed ti Ilocos Sur (daniw); Nestor Gonzales ti San Nicolas, Ilocos Norte (daniw), ken Aldrine C. Molina ti Ilocos Sur (sarita); Marie Rose Quitoriano-Rabang ti Vigan City (sarita); ken Donna Joy Wagayen ti Ilocos Sur (sarita).

Nagpaay met a panelist da: Cles B. Rambaud, Juan Al. Asuncion, Roy V. Aragon, Joel B. Manuel, Daniel L. Nesperos, Estela Bisquera-Guerrero, Neyo Mario E. Valdez, Junley L. Lazaga, Danilo B. Antalan, ken Vilmer V. Viloria (guest panelist).

Iti maudi nga aldaw ken panagleppas ti workshop, kalpasan ti makapaksuy met iti panunot ken bagbagi nupay naragsak ken pasaray naserioso a panagpinnitpit ken panagtenneb iti pluma, nagpasiar dagiti nagpasnaan iti away a nakalatlataken iti mapa ti literatura iti entero a pagilian: iti Bagani Ubbog.

Dinanon dagiti fellows ken panelists ti lugar ken pagtaengan a nakayanakan ken timmanoran ni Reynaldo A. Duque ket nalabsanda ti Bantay Gidday ken napagnaanda ti dalan nga agturong iti Kalimugtong ken kangrunaanna nakasangoda a mismo ti maysa kadagiti agbibiag kadagiti sinurat daydi Apo Duque, ni Cenon Duque Jr. a kabsatna. Naibatay kenkuana ti maysa kadagiti karakter iti nobela a “Centerly, Manong!” a naipablaak iti Bannawag .

Makuna a nagasat unay dagiti fellow a naisar-ong  iti Bagani Ubbog ta maysa daytoy a peregrinasion iti maysa a “sagrado a lugar ti Literatura nga Ilokano.”

Saanto ngarud a malipatan daytoy a gundaway a naangay ti Pasnaan iti Ilocos Sur. Mapadpadaanan ngarud no sadino ti sumaruno a pakaangayan ti workshop, ti Pasnaan 7. Nagasatto latta met dagiti mapili manen a sangapulo a fellows a maadalan ken maidalan iti agtultuloy a panagbasbas iti dana para iti nadurdur-as pay a panagsurat iti kabukbukodan a literatura. #

03

Nakigrupo dagiti sumagmamano nga opisial ti GF nga idauluan ni GF President Arthur P. Urata Sr. ken dagiti fellow ken panelist ti Pasnaan 6 ken ni Candon City Mayor Ericson G. Singson (tengnga) kalpasan ti panangpadanon ti ama ti siudad kadakuada iti Siudad ti Candon.

05

Iti panagbitla ni Mayor Ericson G. Singson a nangpadanonna kadagiti mapasnaan ken agpasnaan iti Siudad ti Candon, lugar dagiti maingel a bannuar, nalalaing a mannurat, ken naimas a kalamay ken kornik.

09

Ni NLPSC OIC-President Dr. Severino G. Alviento iti panangpasangbayna kadagiti agpasnaan.

10

Ni Dr. Andres T. Malinnag, Jr., NLPSC Director for Finance and Administration. iti pammaregta a bitlana.

06

Iti pannakapadayaw ti Most Outstanding Fellow ti Pasnaan 5, ni Ronnie E. Aguinaldo (katengngaan). Agpakanawan: Dr. Freddie Masuli, Ariel S. Tabag, R.E. Aguinaldo, Arthur P. Urata, Sr. ken Dr. Jaime G. Raras.

07

Sakbay ti workshop, nangipaay iti lektiur ni Editor Cles B. Rambaud maipapan iti Ortograpia nga Ilokano a dinar-ayan ti adu nga agad-adal iti NLPSC.

12

“Para iti kape a pamigsa nga agpuyat nga agsurat!” dayta ti baro nga “Ikkis ti Candon” ni Dr. Jaime G. Raras (kakanigidan) a nangidaulo iti pannakaitag-ay dagiti coffee mug a nakaimalditan ti seal ti NLSPC ken insagut ni Dr. Elizabeth M. Gacusana ken ti NLSPC Student Government kadagiti fellow ken panelist. Agpakanawan: Dr. Raras, Ariel S. Tabag, Dr. Freddie Masuli, Roy V. Aragon, Estela Bisquera-Guerrero, Dr. . Severino Alviento, Dr. Andres T. Malinnag, Jr., Board Member Vilmer V. Viloria, Cles B. Rambaud, Daniel L. Nesperos, Neyo Mario E. Valdez, Danilo B. Antalan, Ena Macabunga-Viloria ken Mercy Vergara-Yabes.

13

Dagiti Pasnaan 6 fellow, kaduada ni Pasnaan 6 Workshop Director Ariel S. Tabag.

14

Dagiti fellow, kaduada ni Dr. Jaime G. Raras ken dagiti estudiante iti NLPSC a nagpaay a secretariat iti workshop. Sango, agpakanawan: Chester Daryll Bargas, Paulene G. Gacusan, Ryan A. Evangelista, Joseph Europa, Louiella Cortez ken Joanna Sagun. Dagiti fellow (likud, agpakanawan): June Agsi Gaygayed, Jimmy R. Agustin, Edmundo A. Bisquera, Donna Joy Wagayen, Kisses M. Ganapin, Gynelle D. Follante, Marie Rose Quitoriano-Rabang, Nestor Gonzales, Joseph C. Ganabo ken Aldrine C. Molina

***

Iti pannakapitpit ken pannakapikpik dagiti gapuanan dagiti fellow:

15

Iti umuna nga aldaw ti workshop, madlaw ti panagkebbakebba dagiti sangapulo a fellows bayat ti pannakaikuto ken pannakayitta dagiti sinuratda a mapagaadalan ken maamiris.

16

17

18

19

20

21

22

DSC_0070

DSC_0072

DSC_0074

DSC_0076

DSC_0077

DSC_0133

DSC_0134

DSC_0135

DSC_0145

DSC_0146

DSC_0159

***

26

Ni Donna Joy Wagayen iti panagsaritana kalpasan a na-worskshop ti saritana. Adda iti kanigidna ni Gynelle D. Follante; ni met Kisses M. Ganapin ti adda iti kanawanna.

28

Ibingbinglay ni Rhea Rose Domasing Berroy, alumnus ti Pasnaan 4, dagiti padasna iti panagsurat kalpasan a nagdalan iti Pasnaan Workshop. Malaksid a nakaipablaaken iti sumagmamano a daniw, sarita ken salaysay iti Bannawag, inyalatna pay ti umuna a gunggona iti salip iti sarita ti AMMAFLA idi 2014 ken isu ti kakaisuna a nangabak (maikatlo a premio) iti salip ti sarita nga Ilokano iti Carlos Palanca Literary Awards iti 2015.

 

This entry was posted in criticism, education, ilokano, ilokano people, ilokano writers, writers' workshop and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.Comments are closed.